Oświadczenie rodzica Przedszkole Promyczek

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE
UCZĘSZCZA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCZEK”
W JAROCINIE

Ja niżej podpisana/y ....................................oświadczam że:1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-
19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich
zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich
domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu COVID-19.
Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę
wszystkich uczestników opieki wraz z pracownikami jak również ich rodzinami.

3. Zdaję sobie sprawę, iż w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u
pracowników/dziecka/rodzica/opiekuna w przedszkolu lub poza nim, przedszkole
zostanie zamknięte do odwołania, a wszyscy pracownicy, ich rodziny i najbliższe
otoczenie oraz moja rodzina i najbliższe otoczenie zostaną skierowane na
kwarantannę.

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem
dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Promyczek”, dowożeniem go do wskazanej
wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest
po mojej stronie.

5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym
adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

6. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru,
kaszlu, gorączki, biegunki, zaczerwienionych oczu, duszności, wysypki ani nie
wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności,
katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub
odbywały kwarantannę.

8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy
przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani
przedmiotów z zewnątrz.

10. Zostałem poinformowana/y, że w trakcie reżimu sanitarnego rezygnuje się z mycia
zębów w przedszkolu.

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

12. Przy wejściu, za drzwiami przedszkola obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez
rodzica/ opiekuna.

13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z
zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego
rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. zachowując wszelkie środki ostrożności.
Obowiązkowo zasłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

14. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola,
odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu
pomieszczenia do izolacji.

15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję
Przedszkola.

16. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym
informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów.

17. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w
przypadku zarażenia COVID-19.

18. Zobowiązuję się do natychmiastowego odbierania telefonu o numerze:
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” telefon 62 747 25 72.................................................
data i czytelny podpis Rodzica