Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 w Przedszkolu Promyczek

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród
dzieci, rodziców i pracowników Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Jarocinie
w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z
25 sierpnia 2020 r.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników
przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.

§ 2
Sposób organizowania zajęć
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o
to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach.
2. W sali może przebywać do 20 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 22, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali powinna wynosić co najmniej
15 m² dla 3-5 dzieci, a na każde następne dziecko powierzchnia nie może być mniejsza
1,5 m².
4. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, pomocniczych
w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli
oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami
przedszkola.
6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do
przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie w ogrodzie przedszkolnym
nie miały kontaktu z dziećmi z innego oddziału. Po zakończeniu zajęć sprzęt na placu
zabaw musi być czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Zabrania się
korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
7. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, spacery ulicami w
pobliżu przedszkola przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
8. Zabrania się organizowania wycieczek.
9. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez
nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę, a w
razie potrzeby częściej.
10. Rezygnuje się z mycia zębów w przedszkolu.
11. Rezygnuje się z samodzielnego przygotowania śniadania raz w tygodniu przez dzieci
starsze.
12. Rezygnuje się z gimnastyki i zmiany stroju przez dzieci starsze.
13. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.

§ 3
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o
obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), z
którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola.
2. Zobowiązuje się pracowników do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym
zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania toalet i
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy,
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac
porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych.
3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki,
przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane.
5. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
6. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności
zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę
na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni
dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
8. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
ochronne i przyłbice.
9. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i
przez nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
10. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zobowiązani do stosowania w
razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)
indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio z jednorazowych rękawiczek,
maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki w
środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi
przedszkola.
11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
12. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
13. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej.
14. Obowiązkowe zapoznanie się przez pracowników z procedurą postępowania w przypadku
zagrożenia chorobą zakaźną.
15. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym
się dziećmi.

§ 4
Przygotowywanie i spożywanie posiłków
1. Wodę oraz inne napoje podają dzieciom sprawujący nad nimi pracownicy.
2. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni, w miarę
możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do
czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Przed/po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel.
Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w zmywarce z dodatkiem detergentu w
temperaturze co najmniej 60ºC lub wyparzone.

§ 5
Kontakt z osobami trzecimi
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z dostawcą
towaru, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę
możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony
osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny
mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza jeżeli
osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek
powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie
noszenia rękawiczek.

§ 6
Odbiór dzieci
1. Do placówki uczęszcza dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
2. Pracownik przedszkola odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono
zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru
temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. Rodzice wyrażają zgodę na
pomiar temperatury ciała dziecka.
3. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje
dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w
danym dniu, kierując się zasadą, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci
zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. W sytuacji, gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki bądź inne niepotrzebne
przedmioty, nauczyciel prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do
domu.
5. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do
przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci,
jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem
zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z
dzieckiem/dziećmi 1,5 m. zachowując wszelkie środki ostrożności. Obowiązkowo
zasłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, przy wejściu do
przedszkola.
8. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby
zdrowe.
9. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

§ 7
Pozostałe regulacje
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą
przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową, grupy na facebook'u, pocztę
elektroniczną, wiadomości SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych.
2. Obowiązkiem rodziców jest podanie aktualnych numerów telefonów, w celu szybkiej
komunikacji.
3. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych.
4. W przypadku nieobecności kadry z powodu choroby lub kwarantanny i braku możliwości
jej uzupełnienia organ prowadzący może zamknąć placówkę.
5. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i
opiekunów prawnych dzieci.