Stowarzyszenie

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone jest przez Stowarzyszenie Wychowawczo-Opiekuńczo-Dydaktyczne "Promyczek" w Jarocinie.

Na zebraniu założycielskim w dniu 28.02.2001 roku rodzice-członkowie założyciele jednomyślnie podjęli uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego. Zarząd wówczas liczył 7 osób, a prezesem została M. Śmieszek-Grzegorek. Podjęto działania mające na celu zarejestrowanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego co miało miejsce 31.07.2001 roku. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1999 roku - Prawo o Stowarzyszeniu (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu.

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta Jarocin.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

* prowadzenie działalności wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
* prowadzenie zajęć, imprez edukacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz mieszkańców miasta Jarocin,
* inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w celu pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia,
* prowadzenie działalności na rzecz integracji przedszkola ze środowiskiem lokalnym,
* prowadzenie wymiany doświadczeń i informacji z innymi stowarzyszeniami edukacyjnymi,
* działalność na rzecz upowszechniania sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz turystyki,
* promocje zdrowia i zdrowego stylu życia,
* prowadzenie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
* podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów, innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
* współpraca z władzami Gminy i Powiatu Jarocin.

Władzami Stowarzyszenia są:


* Walne Zebranie Członków,
* Zarząd,
* Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

 

DLA SYMPATYKÓW PRZEDSZKOLA!

Wszystkich ofiarodawców, chętnych do finansowego wsparcia potrzeb przedszkola prosimy o wpłacenie dowolnych kwot na niżej podane konto z dopiskiem "darowizna".

Numer konta: 16 1020 2212 0000 5702 0430 6007